วันลูกเสือแห่งชาติที่จังหวัดเพชรบุรี

วันลูกเสือแห่งชาติ ตรงกับวันที่ ๑ กรกฎาคม ของทุกปี เนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากองเสือป่าขึ้นก่อน เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ โดยฝีกอบรมพวกผู้ใหญ่ เช่นข้าราชการพลเรือน ให้เรียนรู้วิชาการด้านทหาร เพื่อเป็นกำลังสำรองในยามมีศึกสงคราม และเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อประชาชนในยามสงบ เช่นช่วยปราบปรามโจรผู้ร้ายเป็นต้น จากนั้นอีกสองเดือนต่อมา คือ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย นับเป็นประเทศที่ ๓ ของโลก ที่จัดตั้งกองลูกเสือขึ้น ต่อจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา โดยมีพระราชประสงค์ปลูกฝังให้เยาวชน รักชาติบ้านเมือง รักความสามัคคี มีความมานะอดทน และเสียสละเพื่อส่วนรวม ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายประสาน วงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานพิธี (ขอบคุณภาพถ่ายจาก คุณชัยวัฒน์ ชาติปรีชา กลุ่มจิตอาสาถ่ายภาพเพชรบุรี วันลูกเสือแห่งชาติจังหวัดเพชรบุรี ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี)
( ปชส. วัลลภา ทองนาค สพม.๑๐)