เลขาธิการ ก.ค.ศ.แจงสอบครูผู้ช่วยไม่ขัด พ.ร.บ.ครู

User Rating: / 0
PoorBest 

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.55 นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กล่าวถึงกรณีนายอดิศร เนาวนนท์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ (มรภ.) นครราชสีมา ในฐานะประธานอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ระบุว่า การมอบอำนาจให้ มรภ.สวนดุสิต ออกข้อสอบครูผู้ช่วย และมอบให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษานั้น ผิด พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 47 ที่กำหนดให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน ว่า

กรณีหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุครูผู้ช่วย ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 25 เม.ย.55 ก.ค.ศ. ได้กำหนดขึ้นตาม มาตรา 47 วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ ที่ให้ ก.ค.ศ. มีอำนาจ ในการกำหนดหลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน และวิธีดำเนินการที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ตลอดจนเกณฑ์ตัดสิน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชี เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

เลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าวต่อไปว่า ในการนี้ ก.ค.ศ.เห็นว่าเพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันมีมาตรฐานเดียวกัน มีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และตามระบบคุณธรรมที่ยึดหลักความรู้ ความสามารถ และความเสมอภาคของบุคคล ก.ค.ศ. จึงกำหนดให้ส่วนราชการเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการออกข้อสอบตามหลักสูตร การตรวจกระดาษคำตอบและการประมวลผลการสอบ รวมทั้งกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการในการดำเนินการสอบแข่งขัน ส่วนการดำเนินการสอบแข่งขัน นั้น อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้ดำเนินการตามมาตรา 47 วรรคแรก แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูฯ ทั้งนี้ การออกหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน ฯ ดังกล่าว เป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ขัดต่อหลักการกระจายอำนาจแต่อย่างใด

 

ที่มา สยามรัฐ