การประชุม อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕

User Rating: / 23
PoorBest 

/ เรื่อง การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการครูคืนถิ่น/ เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานการสอน  /  เรื่อง การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสายมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา/ เรื่อง การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2555(1 ตุลาคม 2554) /  การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ตามหลักเกณฑ์ ว25/2548 , e-Training  และ ว.17/2552) / เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ  วิชาชีพและด้านความรู้ความสามารถ  ของผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ตาม หลักเกณฑ์ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17  ลงวันที่ 30 กันยายน  2552) /เรื่อง การตรวจและประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และผลงานทางวิชาการ(ด้านที่ 3) ของผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ตามหลักเกณฑ์ ว.17/2552) / เรื่อง การตรวจและประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และผลงานทางวิชาการ (ด้านที่ 3) ของผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ตามหลักเกณฑ์ ว.25/2548) / เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ(ตำแหน่งครู)/  เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู/ เรื่อง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอช่วยราชการ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2555 เป็นต้น