ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕

     นายสมชาย  แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีชาญวิทย์  จันทรสุพิศ และว่าที่ร้อยเอกวิสาร  ปัญญชุณห์ รอง ผอ.สพม.๑๐ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ประชุมผู้ัอำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๐ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนหัวหิน อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ได้มอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนตลอดจนส่งเสริมคุณภาพการศึกษาจำนวน ๑๒ โครงการ ๑.ธรรมจารี ๒.ปฏิบัติธรรม ๓.เศรษฐกิจพอเพียง ๔.Currculm Basedn for Evaluation and Development ๕.การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๖.การสอนวิทย์ คณิตเป็นภาษาอังกฤษ ๗.ภาษาต่างประเทศภาษาที่ ๒ ๘.การใช้รายวิชา IS ๙.การคิดสร้างสรรค์ OSOP ๑๐.เครือข่ายต่างประเทศ ๑๑.Asean Study ๑๒.มัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ