โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างรูปแบบกิจกรรมภาษาอังกฤษ ที่เน้นหาประชมคมอาเซียนโดยการมีส่วนร่วมของครูมัธยมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้เชิญท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 นายประวิทย์ หลักบุญ ไปเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างรูปแบบกิจกรรมภาษาอังกฤษ ที่เน้นหาประชมคมอาเซียนโดยการมีส่วนร่วมของครูมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีและอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ที่ห้องประชุม อาคารภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555