ศึกษาดูงานเตรียมการทำ Memorandum of Cooperation (MOC)