การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 และทบทวนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภายในของสถานศึกษา มีโรงเรียนในสังกัดจาก 4 จังหวัด จำนวน 60 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี โดยว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และนางพิตรชาภรณ์ ชุ่มกมลธนัตย์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพม.10 เป็นวิทยากร