ค่ายฤดูร้อนโรงเรียนบางสะพานวิทยา

"โรงเรียนบางสะพานวิทยาจัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาคฤดูร้อนเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและสร้างองค์ความรู้แก่นักเรียนในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ มีกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนเข้าศึกษาเรียนรู้ในแหล่งต่างๆที่สถาบันเข้ามานำเสนอและฝึกปฏิบัติ จำนวน ๒๗ ฐานทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  วิทยากรอิสระและคณาจารย์-นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ร่วมจัดฐานส่งเสริมการอ่านในครั้งนี้ด้วย"