การประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๕ ราย /การอนุมัติการย้ายข้าราชการครูสายผู้สายไปต่างเขตตามความประสงค์ผู้ร้อง จำนวน ๔๘ ราย /การใช้บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ๑ ราย(โรงเรียนศรัทธาสมุทร) /เห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ตามมาตรา ๓๘ ค(๒) /อนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ และ๒ ของผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตาม ว ๑๗/๒๕๕๒ จำนวน ๒ ราย /การตรวจผลงานและประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานวิชาการ (ด้านที่ ๓) ของผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย / การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน ๒๒ ราย
/การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ม.๓๘ ค (๒) จำนวน ๑๕ อัตรา อนุมัติให้รับย้ายผู้มีคุณสมบัติได้จำนวน ๕ ราย /การตรวจและประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานวิชาการ (ด้านที่ ๓) ของผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รายกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี คณิตศาสตร์  บรรณารักษ์ ภาษาไทย ศิลปศึกษา และสังคมศึกษา สรุปได้ว่ามีผู้ไม่ผ่านจำนวน ๘ ราย ปรับปรุงจำนวน ๒๑ ราย ผ่านจำนวน ๑๒ ราย