การประชุมประธานกรรมการสหวิทยาเขต ครั้งที่ 1/2555

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ได้เชิญประธานสหวิทยาเขตจำนวน ๙ สหวิทยาเขตในสังกัด ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ อาคาร ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ เพื่อหารือข้อราชการเร่งด่วน อาทิเช่น การศึกษาไร้พรมแดน การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การพิจารณาเลื่อนขั้นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เป็นต้น