คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา : TCAS รอบที่ ๑

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๐ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา : TCAS รอบที่ ๑ โครงการรับเข้าด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) จากนั้นได้มอบหมายให้ นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๐ เป็นประธานในการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโครงการดังกล่าว  ณ  ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

ภาพ:ข่าว / อัญชิสา สุรีย์แสง

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม