ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  ได้จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริบทของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ และเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน   โดยระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  โดย ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ฺท กาญจนบุรี

ภาพ: อมรฤทธิ์ ไก่แก้ว

ข่าว: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม