ประชุมโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ เป็นประธานประชุมเตรียมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ  ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางลูกเสือได้มีวุฒิทางลูกเสือ และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน โดยจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ จำนวน ๒ หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ชั้นความรู้ทั่วไป และชั้นความรู้เบื้องต้น (BTC) จำนวน ๒ รุ่น และหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (ATC) จำนวน ๑ รุ่น

ภาพ: ณัฐฐิชา อินสวาสดิ์

ข่าว: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม