ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม Symposium

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก กิจกรรม Symposium และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ภาพ:ข่าว/ พรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์ เครือข่าย ปชส.สพม.๑๐

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม