การอบรมให้ความรู้บุคลากรเพื่อเพิ่มเครือข่ายทีวีครูไทย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การศึกษายุคใหม่ การสร้างห้องเรียนคุณภาพกับโทรทัศน์ครู" ให้กับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนในสังกัด ส่วนจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการสมัครเป็นเครือข่ายทีวีครูไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ครูเป็นสมาชิกทีวีครูไทย และนำความรู้ที่ได้จากทีวีครูไทยไปปรับประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนของตนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมีว่าที่ร้อยตรีชาญวิทย์ จันทรสุพิศ รอง ผอ.สพม.๑๐ เป็นประธานเปิดการอบรม และมี ศน.สุเทพ โตสุวรรณ เป็นวิทยากร สถานที่อบรม ณ อาคารชั้น ๓ สพม.๑๐