เยี่ยมโรงเรียนคงคารามและมอบเกียรติบัตรให้แก่ครู

User Rating: / 0
PoorBest 

เช้าวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓  ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ เยี่ยมโรงเรียนคงคารามจังหวัดเพชรบุรี  พร้อมมอบเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์  ครู คศ.๒ ตาม “โครงการพัฒนาสมรรถนะครูแกนนำตามมาตรฐานอาชีพ ด้านทักษะ ความเข้าใจ และการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)” เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)  ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ได้คัดเลือกเข้ารับการอบรมและผ่านการประเมินตามกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) เพื่อขยายผลให้เกิดประสิทธิภาพแก่ครูผู้สอนในรุ่นต่อไป

ภาพ: อมรฤทธิ์ ไก่แก้ว

ข่าว: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐