ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  ได้มอบหมายให้ นายการุณ ชูช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของการทำงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ทุกคนเข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  เมื่อเช้าวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

ภาพ:ข่าว/ พรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์ เครือข่าย ปชส.กลุ่มนิเทศฯ

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม