ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้กับสถานศึกษาในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ขับเคลื่อนและพัฒนาโครงการโรงเรียนคุณธรรม ในการยกระดับคุณภาพตามคุณลักษณะของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้มีระดับสูงขึ้น  ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน  ๗๔ คน  โดย ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมโรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓

ภาพ/ข่าว: พรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์ เครือข่าย ปชส.กลุ่มนิเทศฯ

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม