พิธีเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์ฯ

User Rating: / 0
PoorBest 

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์ เพื่อยกระดับการศึกษาไทยตามแผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และวิทยาเขตนครปฐม ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓  โดยมีพิธีเปิดในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ณ โรงแรมเมธาวลัย จังหวัดเพชรบุรี  ท้้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากครูผู้สอนที่หลากหลาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ตามกรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย ๔.๐  โดยมุ่งเน้นถึงผลลัพธ์การพัฒนาต่อยอดวิธีการสอนไปยังผู้เรียนให้มีคุณภาพ

ภาพ: อมรฤทธิ์ ไก่แก้ว

ข่าว: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม