ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่ห้องเรียนคุณภาพ Thailand ๔.๐

User Rating: / 0
PoorBest 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่ห้องเรียนคุณภาพ Thailand ๔.๐  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอน ของผู้ที่เข้ารับการอบรมพัฒนาให้เป็นผูที่มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพ เรียนรู้เกี่ยวกับวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างเครือข่าย  ผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้ช่วย ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรม จำนวน ๔๐๐ คน โดยแบ่งเป็น ๒ รุ่นๆ ละ ๒วัน  ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒  ทั้งนี้ ได้รับเกียรตืจาก ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  ผู้บริหารสถานศึกษา และคุณครูในสังกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการประชุม  ณ ห้องประชุมนิศามณีวงศ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

ภาพ: พรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์ เครือข่าย ปชส.กลุ่มนิเทศฯ

ข่าว: ประ่ชาสัมพันธ์ สพม.๑๐

ภาพรุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2