การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เขตพื้นที่และสถานศึกษาเป็นฐาน

User Rating: / 0
PoorBest 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้กำหนดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้กำหนดนโยบายทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เขตพื้นที่และสถานศึกษาเป็นฐาน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระยะเร่งด่วน 7 ประเด็นคือ 1) ด้านการพัฒนาและใช้หลักหลักสูตรสถานศึกษา 2) การอ่านออกเขียนได้ 3)การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 4) การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล (DLTV/DLIT) 5) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 6) การประกันคุณภาพการศึกษา 7) การจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการพิเศษ และโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษ  ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดย ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา และทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อนำไปเป็นกรอบแนวทางให้สถานศึกษาในสังกัด ขับเคลื่อนให้บรรลุตามเป้าหมาย

ภาพ: ประชาสัมพันธ์ สพม.10, พรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์ เครือข่าย ปชส.กลุ่มนิเทศฯ

ข่าว: ประชาสัมพันธ์ สพม.10

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม