กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพใจ สุขภาพกาย สู่วิถีเขตสุจริต

เช้าวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ดร.นิกูล​ ประทีปพิชัย​ รอง​ ผอ.เชี่ยวชาญ​ รักษาราชการแทน​ ผอ.สพม.10​ เป็นประธานในพิธีเปิด​ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพใจ สุขภาพกาย สู่วิถีเขตสุจริต ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”  โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า เป็นการบรรยายธรรมในหัวข้อ “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ความพอประมาณ และมีจิตสาธารณะในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม” โดยได้รับความอนุเคราะห์พระวิทยากร พระครูวาทีวรวัฒน์ รองเจ้าคณะอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ส่วนในช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับคุณลักษณะสุจริต 5 ประการ โดยคณะวิทยากร ดร.เลิศจันฑา สีเหลืองสวัสดิ์ และคณะ

ภาพ:ข่าว: ประชาสัมพันธ์ สพม.10./พรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม