ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น สังกัด สพม.10

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561  ดังนี้

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  2 ราย คือ

1. นายชลิต ระหว่างบ้าน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเพขรบุรี

2. นางโสภา ชวนวัน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทับสะแกวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดเพชรบุรี

นายบุญช่วย วาดวงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา

ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดสมุทรสาคร

นายอุดม สมพร้อม  ผู้อำนวยการโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา