ประเมินรางวัลคุณภาพ SCQA

วันที่  20  ธันวาคม  2561  ดร.นิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นประธานในการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ SCQA ของปีการศึกษา 2561 - 2562  รอบประเมินในปีการศึกษา 2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินการ โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 1 - 3 ที่ได้รับการพัฒนาและมีความพร้อมสามารถสมัครเข้ารับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ SCQA ของปีการศึกษา 2561 - 2562   ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ภาพ:ข่าว/ พรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มนิเทศฯ

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม