อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้วยรูปแบบ "โรงเรียนพี่เลี้ยง"

19 ธันวาคม 2561 ดร.นิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้วยรูปแบบ "โรงเรียนพี่เลี้ยง"  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ไปสู่เป้าหมายที่กำหนด และให้โรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (ค่าเฉลี่ย O-NET อยู่ในกลุ่มสีแดง) มีโรงเรียนที่เป็นพี่เลี้ยงด้านวิชาการ  พร้อมทั้ง สามารถบูรณาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระ พัฒนาครูผู้สอน และพัฒนาการเรียนการสอนโดยอาศัยรูปแบบ "โรงเรียนพี่เลี้ยง"  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ภาพ:ข่าว/ พรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์ เครือข่าย ปชส.กลุ่มนิเทศฯ

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม