อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพม.10

ดร.นิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “เจ้าหน้าที่ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน”่ ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  โดยมีเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 60 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้  ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังถ่ายทอดสดผ่าน VDO Conference เรื่อง นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จากนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู  โดยกำหนดให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. มีอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนครบ ทุกโรงเรียน ๆ ละ 1 คน เพื่อให้ครูได้ปฏิบัติหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเต็มที่เต็มความสามารถ

...ทั้งนี้  ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ได้แก่ งานธุรการ,New DLTV, PLC, งานการเงินและพัสดุ, งานบริหารงานบุคคล,งานข้อมูลสารสนเทศ, จากผู้อำนวยการกลุ่มฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัมพวัน และทีมงาน  เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561

ภาพ:  ดาวบดินทร์,ไอลดา /  ประชาสัมพันธ์ สพม.10

คลิกที่ชื่อเพื่อดูภาพกิจกรรม

ข่าว: ประชาสัมพันธ์ สพม.10