งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ดร.นิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เยี่ยมชมศูนย์การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฎศิลป์) ณ โรงเรียนคงคาราม
2. กลุ่มสาระการงานอาชีพ และหุ่นยนต์ ณ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,คณิตศาสตร์  ณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เยี่ยมชมศูนย์การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ณ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ณ โรงเรียนท่ายางวิทยา
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อให้ครูนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ  ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย  และเป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ภาพ:ข่าว/ มยุรี กิจหิรัญ เครือข่าย ปชส.กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม