ร่วมกิจกรรมประกวดผลงานนักเรียนและแถลงข่าวสรุปผลหลักสูตร STEM

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ดร.นิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้มอบหมายให้ นางวนิดา เอี่ยมสอาด ผอ.กลุ่มนิเทศฯ (ผู้แทน)และนางสาวกิตติกานต์ ประเที่ยง ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมกิจกรรมประกวดผลงานนักเรียนและแถลงข่าวสรุปผลหลักสูตร STEM กำลัง สอง เรื่อง พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตรจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ทหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม