การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๔ วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

User Rating: / 15
PoorBest 
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ด้านความรู้ความสามารถการพัฒนางานในหน้าที่และการพัฒนาตนเองและด้านผลการปฏิบัติงานของผู้เสนอขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ (ตามเกณฑ์ ว17/2552) เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ(ตำแหน่งครูและตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา) เรื่อง การรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งหรือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ในตำแหน่งที่ว่าง และว่างต่อเนื่อง เป็นต้น สำหรับการย้ายผู้บริหารปรากฏผลการอนุมัติการย้ายดังนี้ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาสายมัธยมศึกษาขอย้ายจำนวน 18 ราย   ผู้บริหารสถานศึกษาสายประถมศึกษา  จำนวน 35 ราย  สรุปผลดังนี้ (รายละเอียด)