ประธานพิธีเปิดการประชุมอบรมสัมมนาแนวทางการจัดการศึกษา

นายประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยบมศึกษา เขต ๑๐ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมอบรมสัมมนาแนวทางการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้กับครูเครือข่ายสหวิทยาเขตราชนิเวศน์มฤคทายวัน เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน  2554  ณ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี