การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ชั้น ๓ มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๐ ท่าน มีว่าที่ร้อยโทยุทธ นุชสวัสดิ์ เป็นประธานการประชุม และ นายประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้ เรื่องการขอสงวนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทดแทนตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เรื่องการปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(รองผู้อำนวยการโรงเรียน) เรื่องการแต่งตั้งกรรมการประเมินด้านวินัย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ผู้อำนวยการชำนาญการ เรื่อง การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เรื่องการย้ายข้าราชการครู(สายผู้สอน ) การขอเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครู ตามผลการสอบคัดเลือก และกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายหรือบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกจากผู้ย้ายสายบริหาร