การประชุม กตปน.นัดแรก

เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม สพม.๑๐ โดยมี นายประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ เป็นประธานการประชุม และมีวาระกาประชุมสรุปดังนี้ วาระเพื่อทราบได้แก่แนวทางการดำเนินงานของ กตปน. ข้อมูลพื้นฐานของ สพม.๑๐ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการตามนโยบาย/จุดเน้นของ สพฐ. และมีเรื่องที่พิจารณาได้แก่ การวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี งบประมาณ ๒๕๕๕ เป็นต้น