๒๓ ตุลาคม วันปิยะมหาราช

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ นายประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ และถวายบังคมที่พระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ ที่ประดิษฐานหน้าพระราชวังรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ทรงปกครองทำนุบำรุงพระราชอาณาจักรให้มั่งคั่งสมบูรณ์ ดัวยรัฐสมบัติ พิทักษ์พสกนิกรให้อยู่เย็นเป็นสุข บำบัดภัยอันตรายทั้งภายในภายนอกประเทศ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆ อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ และสามารถธำรงเอกราชไว้ตราบจนทุกวันนี้