การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ๑๐ ณ ห้องประชุม สพม.๑๐ ชั้น ๓ โดยมีวาระการประชุมสรุปดังนี้ เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการครูที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม จำนวน ๑๓ ราย เรื่องขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษาฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัย ฯ เรื่องการพิจารณาจัดสรรโควตาและวงเงิน สำหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔) เรื่องการให้ข้าราชการครูฯได้รับเงินเดือนตามวุฒิที่เพิ่ม  เรื่องการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครฯ เรื่องการตรวจและประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ฯ ตาม ว.๒๕ เรื่องการรับโอนข้าราชการอื่นมาดำรงตำแหน่งข้าราชการครูฯ จำนวน ๖ ราย  ฯลฯ