โครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ "สู่มืออาชีพ"

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ "สู่มืออาชีพ" เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะลูกจ้างประจำ ให้มีความรู้ มีทักษะและประสบการณ์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้เข้ารับการพัฒนาจำนวน ๒๔๐ คน โดยมี นายสมยศ ศิริบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ เป็นประธานการประชุม