โครงการอบรมครูผูัช่วย "สู่มืออาชีพ"

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ดำเนินการจัดอบรมครูผู้ช่วย "สู่มืออาชีพ"เพื่อเสริมสร้างมรรถนะผู้ช่วยให้มีความรู้ มีทักษะและประสบการณ์ สามารภนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมอาคาร ๘๐ ปี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้ารับรับการอบรมสัมมนาจำนวน ๑๔๐ คน โดยมี นายสมยศ ศิริบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑๐ เป็นประธานเปิดการอบรม