การประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล ฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ได้จัดประชุมโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่มาตรฐานสากลระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กันยานยน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมรอยัลไดมอนด์ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อขยายผลนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศเรื่องทิศทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ตามแผนการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมทั้งบูรณาการการขับเคลื่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและความเป็นพลเมืองโลก