การประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา

เมื่อวันที ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาอบรมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 60 คน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 75 คน พร้อมทั้งศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่ รวมจำนวนทั้งสิ้น 150 คน ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนพล่าซ่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ว่าที่ร้อยโทยุทธ นุชสวัสดิ์ ประธาน อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ เป็นประธาน และ ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึง จังหวัดราชบุรี เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ การใช้ ข้อมูลผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน( NTและ o-net ) มาบริหารพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และในช่วงสุดท้ายได้จัดให้มีการแสดงมุทิตาจิตกับผู้เกษียณอายุราชการในปี ๒๕๕๔ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๑๐ ท่าน