การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2554

การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2554  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 80 ปี ชั้น 2 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายสมยศ ศิริบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  เป็นประธานฯ ได้มอบโล่รางวัลแก่โรงเรียน จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. สุดยอดส้วมระดับประเทศโรงเรียนมัธยมฯ โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี พร้อมเปิดวีซีดีของโรงเรียน ที่ได้รับโล่ในที่ประชุมผู้บริหารฯ 2. มอบประกาศเกียรติคุณบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2553 จำนวน 6 ราย    และมีวาระการประชุม เช่นเรื่องโรงเรียนดีประจำอำเภอ โรงเรียนดีประจำตำบล สพม.10  โครงการโทรทัศน์ครู Thai Teacher TV  การสอบ NT การเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ  โอเน็ต  ปีการศึกษา 2554 โครงการวิจัยและพัฒนาการประเมินพื่อการสอน โครงการคลังข้อสอบของ สพม. งาน GPA โรงเรียนมาตรฐานสากล ( World-Class Standard School ) การจัดตั้งศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 โควตามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  การจัดตั้งสหวิทยาเขต ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับจังหวัด การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและคัดเลือกตัวแทนระดับมัธยม แนวทางการจัดบริหารจัดการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา เป็นต้น โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมจำนวน 60 ท่าน