ประชุมเตรียมความพร้อมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนมาตรฐานสากลระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก

User Rating: / 3
PoorBest 

๒. ให้คัดเลือกครูอภิปรายบนเวทีเขตละ ๓ คน ๓ ด้าน (อภิปรายเป็นภาษาอังกฤษ)  ในด้านการสร้างเครือข่ายกับต่างประเทศ, ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ ๒ และด้านการจัดการเรียนการสอน วิทย์-คณิต เป็นภาษาอังกฤษ ๓. ให้คัดเลือกนักเรียนเขตละ ๕ คน (ประถมรวมกับมัธยม) เป็นนักเรียนชาวไทย หรือชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศที่ ๒ ได้อย่างดี ในการแสดงการสนทนาจำนวน ๕ นาที ในพิธีเปิด ๔. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๐ รับผิดชอบในคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม  สพม. ๑๐ ได้เชิญ ผอ.โรงเรียนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการทุกโรงเรียน(มัธยม ๑๑ โรงเรียน ประถม ๖ โรงเรียน) ร่วมประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการ พร้อมคัดเลือกครู และนักเรียนเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  โดยให้โรงเรียนเสนอรายชื่อครู และนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเป้าหมายที่ สพฐ.กำหนด ณ ห้องประชุมอาคารปฐมสถาพร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เวลา ๑๐.๐๐ น.