การประชุม อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔

User Rating: / 14
PoorBest 

การประชุม อ.ค.ก.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ชั้น ๓ โดยมี ว่าที่ร้อยโท ยุทธ นุชสวัสดิ์ ประธาน อ.ค.ก.ศ.เป็นประธานที่ประชุม และวาระการประชุมที่พิจารณา เช่น เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม ให้ดำรงตำแหน่งครู  เรื่องการแต่งตั้งกรรมการประเมินวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ โดยมีผู้ยื่นเรื่องขอรับการประเมินจำนวน ๓ ราย  เรื่องผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการ(ด้านที่ ๓) ของผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ(ตามหลักเกณฑ์ ว.๒๕/๒๕๔๘) โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินจำนวน ๑๐ ราย การพิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาและเรื่องการโอนข้าราชการอื่นมาดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น