โรงเรียนบางสะพานวิทยาชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


นางนวลใย  นิลบรรพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสะพานวิทยา  อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำกองลูกเสือเกียรติยศโรงเรียนบางสะพานวิทยา   เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งดำเนินการจัดประกวดโดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ สนามโรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์  ได้เป็นผู้แทนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ไปประกวดระดับประเทศและสวนสนามหน้าพระที่นั่ง ในปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  มีรับสั่งให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธาน ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ สนามศุภชลาศัย กทม.     โดยกระทรวงศึกษาธิการกำหนดเป็นวันเฉลิมฉลอง  ๑๐๐ ปีลูกเสือไทยด้วย