โครงการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

User Rating: / 21
PoorBest 
ท้้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำองค์ความรู้ทางวิชาการ ไปพัฒนาโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งในการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น มีผลการทดสอบระดับชาติโดยเฉลี่ยเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และกำหนดให้สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน เป็นเป้าหมายในการพัฒนาให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก โดยได้เชิญวิทยากรที่เป็นผู้ทรงคุณวุมฺที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการวิจัย การวัดและประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 2 ท่าน คือ รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ และนายกิตติ กสิณธารา ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

ข่าว : อุสุมา มีวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา