อบรมสัมมนาการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดฯ

User Rating: / 3
PoorBest 

ณ ห้องประชุมโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา และการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยใช้เครื่องมือที่จะช่วยส่งเสริมครูผู้สอนอย่างเป็นระบบได้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการออกแบบการเรียนรู้ ตามแนวทาง Backward Design โดยใช้กระบวนการ GPAS และมีเกณฑ์มิติคุณภาพ เพื่อใช้ประเมินคุณภาพการแสดงออกของนักเรียนตามสภาพจริง จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กำหนด  ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว) อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  อ.โกมินทร์ สังคะนอง ข้าราชการบำนาญ และเป็นอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดทำสาระการเรียนรู้แกนกลางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการสึกษา (สมศ.)