อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษามาเลย์เพื่่อการสื่อสาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 มอบให้นางสาวอุสุมา มีวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และนางสาวสุรัสวดี เกษรัตน์ เลขานุการโครงการการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน(ASEN Community) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 3 เมษายน 2556 ณ จังหวัดสตูลและประเทศมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและฝึกภาษามาเลย์ในสภาพจริงและเป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาครูและนักเรียนสู่อาเซียนของเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน โดยวิทยากรจากประเทศมาเลเซีย คือ MDM MASTURA BT ISMAIL และ MISS SUMIHA BT MUSTAFA กิจกรรมจัดให้มีการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและฝึกทักษะในภาคเช้า ส่วนภาคบ่ายฝึกปฏิบัติภาคสนามในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่นวนอุทยานแห่งชาติทะเลบัน ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตย์ป่า ตลาดเมืองสตูล เป็นต้น ผลการทดสอบ พบว่าคะแนนระดับดีเยี่ยม 3 คน (นางพัชรินทร์ แคล้วปรปักษ์ ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา นางสาวสุชีวัน อยู่คง ครูโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม และนางสาวธนาภรณ์ บุพนิมิตร นักเรียนโรงเรียนบางสะพานวิทยา)ระดับดีมาก 10 คน ระดับดี 8 คน และระดับพอใช้ 5 คน นับว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ ทุกคนพึงพอใจและการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ

ภาพ:ข่าว / อุสุมา มีวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.10   

ภาพกิจกรรม