คะแนน Pre-Admissions สายวิทย์ สายศิลป์ คะแนนรวมทุกวิชา อันดับ 1 ของจังหวัดเพชรบุรี

ขอแสดงความยินดีและยกย่องชมเชย นักเรียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
(ขวา)น.ส.ปันฝ้าย ปวงนิยม ม.6/1ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะทำคะแนน Pre-Admissions สายวิทย์ ประเภทคะแนนรวมทุกวิชา ไอ้อันดับที่ 3 ของภาคกลาง-ภาคตะวันตก และได้อันดับ 1 ของจังหวัดเพชรบุรี
(ซ้าย)น.ส.เพ็ญฑิกา ขำสวัสดิ์ ม.6/3 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะทำคะแนน Pre-Admissions สายศิลป์ประเภทคะแนนรวมทุกวิชา ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัดเพชรบุรี
ภาพ:ข่าว / เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรีนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี