โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับโรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดย ว่าที่ร้อยตรีชาญวิทย์ จันทรสุพิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับโรงเรียน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของโครงการ จึงได้สนับสนุนงบประมาณเรงด่วนเพื่อดำเนินการอบรมให้กับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรตามโครงการ จำนวน 20 โรงเรียน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556  ตังแต่เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา(อุบล ชาญใช้จักร) โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีเนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับ การวางแผนการติดตั้ง การทดสอบระบบ การตรวจรับ การบำรุงดูแลรักษา โครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable Network)  ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนและครูคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรของโครงการฯ จำนวน 20 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ประจำแต่ละจังหวัด รวม 50 คน ทั้งนี้  ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรการอบรมโดยนายพิเชษฐ สุขสุแดน และคณะจากบริษัทไทยทรานสมิทชั่นอินดัสทรี  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา

2) เพื่อสนับสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาที่ทันสมัย

3) พัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการใช้ ICT ในการบริหารจัดการและการ บูรณาการ ICT ในการจัดการเรียนรู้

ภาพ:ข่าว / สุเทพ โตสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพม.10     ภาพกิจกรรม