การประเมินความยั่งยืนต้นแบบในฝันโรงเรียนกุยบุรีวืทยา

User Rating: / 1
PoorBest 

และได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ.ให้เป็นโรงเรียนในฝัน ได้ผ่านการรับรองให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันในปี พ.ศ. 2549 และโรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาทั้งระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนเป็นสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง จนผลการดำเนินการตามความคาดหวังของ สพฐ.บรรลุตามความคาดหมายอาทิเช่น ความเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง การดำเนินงานจัดนวตกรรมบริหารจัดการโรงเรียน โรงเรียนดีมีมาตรฐานระดับชาติ  โรงเรียนสะอาดร่มรื่นปลอดภัย มีแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดที่มีชีวิตที่มีคุณภาพ ครูมืออาชีพในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนเก่ง ดี มีสุข กล้าแสดงออก  โรงเรียนมีการสนับสนุนให้นักเรียนแข่งขันแสดงฝีมือในการแข่งขั้นในที่ต่างๆ และได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ต่าง ๆ  คณะกรรมการมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันอย่างยั่งยืน (ภาพ:ข่าว เครือข่ายการนิเทศก์ สพม.10 ประจวบคีรีขันธ์) ภาพกิจกรรม