แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561

User Rating: / 0
PoorBest 

เรื่องที่ 1 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (พื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

เรื่องที่ 2 แจ้งจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น)

เรื่องที่ 3 แจ้งจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท)

เรื่องที่ 4 แจ้งจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบผูกพันใหม่)

เรื่องที่ 5 แจ้งจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบผูกพันเดิม)

เรื่องที่ 6 แจ้งจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา

เรื่องที่ 7 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (ของสพม.10)

เรื่องที่ 8 แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี. 2561 งบลงทุน รายการค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

เรื่องที่ 9 แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี