ดาวน์โหลดเอกสาร

1.คู่มือดำเนินการทางวินัย

2.แบบพิมพ์ สว.1-6

3.แบบพิมพ์การสืบสวนข้อเท็จจริง

4.แบบพิมพ์การสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

5.ขั้นตอนการสอบสวนวินัย

6.อุทธรณ์ ร้องทุกข์